The Bulgarian manufacturer of terry products, bathrobes and sweaters

Všeobecné podmínky


INTERNETOVÝ OBCHOD Yana  AD 
 
 
 
 
 
I.Předmět čl. 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou určeny k regulaci vztahů mezi ao "Yana". Burgas, EIC 102004258, označovaný níže pro stručnost dodavatelem, a zákazníci, kteří jsou dále označováni jako uživatelé, e-shopu SHOP.YANABG.COM jmenuje se také e-shop.
 
 
 
Druhý. ÚDAJE DODAVATELE
 
Čl. 2. Informace podle zákona o elektronickém obchodu a zákona o ochraně spotřebitele:
 
1.Jméno dodavatele: "Jana" peklo
 
2.Sídlo a adresa úřadu: g. Burgas
 
3.Korespondenční údaje: Tel: +359 886088555
 
4.Registrace do veřejných registrů: EIC 102004258,
 
5.Dozorové orgány:
 
(1) Komise pro ochranu osobních údajů adresa: G. Sofia, str. "Ivan Eustatyev Geshov" č. 15, Tel.: (02) 940 20 46 Fax: (02) 940 36 40 E-Mail: kzld@government.bg - ano. kzld@cpdp.bg webové stránky: www.cpdp.bg
 
(2) Komise pro ochranu spotřebitele adresa: 1000 gr. Sofia, pl. "Slaveikov" č. 4a, et.3, 4 a 6, Tel.- 02 / 980 25 24 Fax: 02 / 988 42 18 horká linka: 0700 111 22 webové stránky: www.kzp.bg
 
(3) internetová platforma pro řešení spotřebitelských sporů (ORS) Evropské komise (ek) podle nařízení EU č. 524/2013- https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG
 
III. CHARAKTERISTIKA JANA PEKLA
 
Čl. 3. Jana ad - e-shop dostupný na adrese SHOP.YANABG.COM prostřednictvím kterého mají uživatelé možnost uzavírat kupní smlouvy a dodávky nabízené Janou Adstoki, včetně následujících:
 
1.Pro registraci a vytvoření účtu pro prohlížení Jana Adiho použijte doplňkové služby k poskytování informací;
 
2.Elektronická podání v souvislosti s uzavíráním či prováděním smluv s Janou Adčrovou jsou na internetu dostupná na stránce Jana Adámka.;
 
3.Uzavírat kupní smlouvy a dodávky zboží nabízeného Janem peklem;
 
4.Veškeré platby v souvislosti s uzavřenými smlouvami s Janem peklem jsou v souladu s platbami, které Jana Adámková podporuje.
 
5.Získejte informace o nových produktech nabízených Janem peklem;
 
6.Zobrazit položky, jejich vlastnosti, ceny a dodací podmínky;
 
7.Dostávat oznámení o právech vyplývajících ze zákona, a to především prostřednictvím rozhraní stránky Jana Adv Internet;
 
Čl. 4. Poskytovatel dodává zboží a zaručuje práva uživatelů stanovená zákonem v souladu s dobrými mravy přijatými v praxi , spotřebitelském nebo obchodním právu kritérii a podmínkami.
 
Čl. 5. (1) Uživatelé uzavírají kupní smlouvu na nabízené zboží SHOP.YANABG.COM prostřednictvím rozhraní poskytovatele, které je k dispozici na jeho internetové stránce na adrese Shop.yanabg.com nebo jiný způsob komunikace na dálku.
 
(2) na základě smlouvy o prodeji zboží uzavřené s uživateli se dodavatel zavazuje dodat a převést vlastnické právo uživatele na zboží, které je mu určeno, prostřednictvím rozhraní.
 
(3) uživatelé platí dodavateli odměnu za dodané zboží v souladu s podmínkami, které stanoví Jan Adi tyto Všeobecné podmínky. Platba probíhá ve výši ceny vyhlášené poskytovatelem na adrese Jana Adv Internet.
 
(4) poskytovatel doručuje zboží požadované uživateli ve lhůtě a za podmínek stanovených poskytovatelem na stránce internetového obchodu a v souladu s těmito všeobecnými podmínkami.
 
(5) cena dodávky je určena samostatně a přímo cenou zboží.
 
Čl. 6. (1) uživatel a dodavatel souhlasí s tím, že všechna prohlášení mezi nimi v souvislosti s uzavřením a provedením kupní smlouvy mohou být učiněna elektronicky a prostřednictvím elektronických prohlášení ve smyslu zákona o elektronickém dokumentu a elektronického podpisu a umění. 11 zákona o elektronickém obchodování.
 
(2) předpokládá se, že elektronická prohlášení učiněná uživateli webu byla učiněna osobami uvedenými v údajích poskytnutých uživatelem při registraci, pokud uživatel zadal příslušné jméno a přístupové heslo.
 
 
 
IV. INTERNETOVÝ OBCHOD JANA PEKLO
 
Čl. 7. (1)pro použití Shop.yanabg.při uzavírání smluv o prodeji zboží musí uživatel zadat jméno a heslo, které si zvolí pro vzdálený přístup, v případech, kdy internetový obchod vyžaduje registraci.
 
(2) jméno a heslo vzdáleného přístupu je definováno uživatelem registrací elektronicky na webových stránkách poskytovatele.
 
(3) vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítka "Ano, přijímám" a "registrace" uživatel prohlašuje, že je seznámen s těmito podmínkami, souhlasí s jejich obsahem a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat.
 
(4) poskytovatel potvrdí registraci provedenou uživatelem zasláním e-mailu na uživatelem určenou e-mailovou adresu, na kterou jsou také zasílány údaje o registraci.
 
(5) při registraci se Uživatel zavazuje poskytnout spolehlivé a relevantní údaje. Uživatel v případě změny včas aktualizuje údaje uvedené v jeho registraci.
 
(6) pokud se k registraci uživatele používá profil na webových sociálních sítích nebo jiných sítích, smluvní stranou je osoba, která je držitelem účtu používaného k registraci na příslušné sociální nebo jiné síti. V takovém případě má poskytovatel právo na přístup k údajům potřebným k identifikaci uživatele na příslušné sociální nebo jiné síti.
 
Čl. 8. (1) e-mailová adresa poskytnutá při počáteční registraci uživatele, stejně jako jakákoli následná e-mailová adresa používaná ke sdílení prohlášení mezi Uživatelem a dodavatelem , je "hlavní e-mailová adresa" ve smyslu těchto podmínek. Uživatel má právo změnit svou hlavní kontaktní adresu.
 
(2) poskytovatel nenese odpovědnost vůči Uživateli za neoprávněnou změnu hlavní kontaktní e-mailové adresy.
 
(3) poskytovatel může požadovat, aby uživatel v konkrétních případech použil primární kontaktní e-mailovou adresu.
 
(4) poskytovatel může použít primární kontaktní e-mail k odeslání dalších informací o Shop.yanabg.com včetně nových produktů, akcií atd.
 
V. technické kroky k uzavření kupní smlouvy
 
Čl. 9. (1) uživatelé většinou používají rozhraní stránky dodavatele k uzavírání smluv o prodeji nabízeného zboží poskytovatelem v SHOP.YANABG.COM.
 
(2) smlouva je v bulharštině.
 
(3) smlouva mezi dodavatelem a uživatelem představuje tyto Všeobecné podmínky dostupné na adrese SHOP.YANABG.COM
 
(4) smluvní stranou smlouvy s dodavatelem je uživatel podle údajů poskytnutých při registraci a obsažených v osobním profilu uživatele . Aby se předešlo pochybnostem, jedná se o údaje, pomocí kterých byl vytvořen účet dodavatele.
 
(5) poskytovatel obsahuje v rozhraní svých webových stránek technické prostředky pro stanovení a opravu chyb při zadávání informací před uzavřením smlouvy.
 
(6) Tato smlouva je považována za uzavřenou od okamžiku, kdy se uživatel zaregistruje u poskytovatele. Kupní smlouva na zboží je považována za uzavřenou od okamžiku, kdy je uživatel předložen prostřednictvím rozhraní dodavatele.
 
(7) o uzavření této Smlouvy a uzavření kupní smlouvy na zboží dodavatel výslovně informuje uživatele vhodným způsobem prostřednictvím elektronických prostředků.
 
(8) žádost o uzavření smlouvy a potvrzení o jejím přijetí jsou považovány za přijaté, pokud k nim mají jejich adresáti přístup.
 
(9) poskytovatel doručuje zboží na adresu uvedenou uživatelem a nenese odpovědnost v případě, že údaje uvedené uživateli jsou nepravdivé nebo zavádějící.
 
Čl. 10. Uživatelé uzavírají kupní smlouvu s dodavatelem podle následujícího postupu:
 
(1) Registrace do SHOP.YANABG.COM a poskytnutí potřebných údajů, pokud uživatel nemá v tuto chvíli registraci v SHOP.YANABG.COM ;
 
(2) přihlášení do objednávkového systému SHOP.YANABG.COM identifikací se jménem a heslem;
 
(3) Výběr jednoho nebo více nabízených produktů SHOP.YANABG.COM a přidat je do seznamu položek k nákupu;
 
(4) poskytnutí údajů k provedení doručení;
 
(5) Výběr způsobu a času pro zaplacení ceny.
 
(6) potvrzení objednávky;
 
VI. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI DODAVATELE. OCHRANA SPOTŘEBITELE
 
Čl. 11. Pravidla tohoto oddílu VI těchto Všeobecných podmínek se vztahují na uživatele, pro které podle údajů uvedených v kupní smlouvě nebo při registraci v SHOP.YANABG.COM, lze dospět k závěru, že jsou spotřebiteli ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, zákona o elektronickém obchodu a / nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7 / ES ze dne 20.května 1997 o ochraně spotřebitele ve vztahu ke smlouvám na dálku.
 
Čl. 12. (1) hlavní charakteristiky zboží nabízeného dodavatelem jsou definovány v profilu každého zboží na webu SHOP.YANABG.COM..
 
(2) cenu zboží s přihlédnutím ke všem daním určuje dodavatel v profilu každého zboží na webu SHOP.YANABG.COM..
 
(3) náklady na poštovné a náklady na dopravu, které nejsou zahrnuty v ceně zboží, určuje Poskytovatel a poskytuje uživatelům informace v jednom z následujících bodů před uzavřením smlouvy:
 
- Profil každého zboží na stránkách dodavatele SHOP.YANABG.COM;
 
 Při výběru zboží pro uzavření kupní smlouvy;
 
(4) způsob platby, doručení a plnění smlouvy je stanoven v těchto Všeobecných podmínkách a informace poskytnuté uživateli na webových stránkách dodavatele.
 
(5) informace poskytované uživatelům v souladu s tímto článkem jsou relevantní v době jejich náhledu na webových stránkách poskytovatele služeb SHOP.YANABG.COM před uzavřením kupní smlouvy.
 
(6) poskytovatel musí na webových stránkách specifikovat dodací podmínky jednotlivých položek SHOP.YANABG.COM..
 
(7) dodavatel udává před uzavřením smlouvy celkovou hodnotu objednávky pro veškeré zboží, které obsahuje.
 
Čl. 13. (1) spotřebitel souhlasí s tím, že poskytovatel má právo přijmout zálohu za Smlouvy o nákupu a dodávkách zboží uzavřené se spotřebitelem.
 
(2) spotřebitel si sám vybere, zda dodavateli zaplatí cenu za dodání zboží před nebo během jejich dodání.
 
Čl. 14. (1) spotřebitel má právo, bez náhrady nebo neúčast a bez udání důvodu, odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 pracovních dnů od data obdržení zboží.
 
(2) právo odmítnout ABS. 1 neplatí v následujících případech:
 
- dodání zboží a služeb, jejichž cena závisí na výkyvech finančních trhů, které dodavatel nemůže kontrolovat – ;
 
- pro dodání zboží vyrobeného podle požadavků zákazníka nebo na jeho zakázku;
 
- k dodání zboží, které je ze své podstaty konzumováno nebo nelze vrátit nebo podléhá rychlému znehodnocení, nebo hrozí zhoršení jejich kvality, včetně parfémových a kosmetických produktů;
 
- pro dodání audio a video záznamů nebo softwarových produktů vytištěných uživatelem;
 
- pro doručování novin, časopisů a dalších periodik;
 
(3) pokud poskytovatel nesplnil své povinnosti poskytovat informace stanovené v čl.54 zákona o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo odstoupit od uzavřené smlouvy do tří měsíců ode dne obdržení zboží. Pokud byly informace uvedené v tomto pododstavci poskytnuty uživateli během doby odmítnutí, začne platit ode dne, kdy byly poskytnuty.
 
(4)v případě, že uživatel uplatňuje své právo na odmítnutí ABZ. 1, poskytovatel je povinen uhradit mu v plné výši částky zaplacené uživatelem nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy uživatel uplatnil své právo odstoupit od uzavřené smlouvy. Z částky, kterou spotřebitel zaplatil na základě smlouvy, se odečítají náklady na vrácení zboží, pokud spotřebitel nevrátil zboží na svůj účet a neinformoval o tom dodavatele .
 
(5) spotřebitel se zavazuje uchovávat zboží přijaté dodavatelem, jeho kvalitu a bezpečnost po dobu trvání ABZ. 1.
 
IX. ZMĚNA A PŘÍSTUP K OBECNÝM PODMÍNKÁM
 
Čl. 21. (1) Tyto Všeobecné podmínky mohou být změněny poskytovatelem, o čemž posledně jmenovaný řádně upozorní všechny uživatele SHOP.YANABG.COM kteří mají registraci.
 
(2) poskytovatel A Uživatel souhlasí s tím, že jakýkoli Dodatek a změna těchto Všeobecných podmínek bude vůči uživateli platit po jeho přímém oznámení poskytovatelem a pokud uživatel do 14 dnů, které mu byly poskytnuty, neoznámí, že je odmítá.
 
(3) uživatel souhlasí s tím, že všechna prohlášení dodavatele v souvislosti se změnou těchto podmínek budou při registraci zaslána na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem. Uživatel souhlasí s tím, že e-maily zaslané v souladu s tímto článkem by neměly být podepsány elektronickým podpisem, aby k němu došlo.
 
Čl. 22. Poskytovatel zveřejní tyto Všeobecné podmínky na adrese SHOP.YANABG.COM spolu se všemi doplňky a změnami v nich.
 
 
 
X. ukončení
 
Čl. 23. Tyto Všeobecné podmínky a smlouva uživatele s dodavatelem jsou ukončeny v následujících případech:
 
* ukončení a oznámení v důsledku likvidace nebo úpadku jedné ze smluvních stran;
 
* po vzájemné dohodě smluvních stran písemně;
 
* jednostranně, s oznámením každé ze stran v případě nesplnění závazků druhé strany;
 
* v případě objektivní neschopnosti jednoho z účastníků smlouvy dostát svým závazkům;
 
* při zabavování nebo zapečetění zařízení státními orgány;
 
* v případě zrušení registrace uživatele na webu SHOP.YANABG.COM. v tomto případě zůstávají uzavřené, ale nesplněné kupní smlouvy v platnosti a podléhají exekuci;
 
* v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy podle § 55 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.
 
XI. DALŠÍ PODMÍNKY
 
Čl. 24. Neplatnost některého z ustanovení těchto podmínek nebude mít za následek neplatnost celé smlouvy.
 
Čl. 25. Na záležitosti, které nejsou vypořádány touto Smlouvou související s výkonem a výkladem této smlouvy, se vztahují zákony Bulharské republiky.
 
Čl. 26. Všechny spory mezi stranami této smlouvy budou řešeny příslušným soudem nebo Komisí pro ochranu spotřebitele.
 
Čl. 27. Tyto podmínky vstupují v platnost pro všechny uživatele  SHOP.YANABG.COM
 
Používání "cookies" v SHOP.YANABG.COM
 
Proč potřebujete souhlas s používáním cookies?
 
Podle ustanovení a pravidel EU má každý uživatel právo na informovaný souhlas při výběru používání webu, který používá soubory cookie pro různé účely optimalizace a zlepšení vnímání uživatelů webu. V souladu s těmito legislativními směrnicemi, které se týkají míst v Bulharsku, SHOP.YANABG.COM poskytuje svým uživatelům informace o použitých souborech cookie.
 
Web SHOP.YANABG.COM používá cookies společnosti Google Inc. Facebook může také používat soubory cookie třetích stran.pro zlepšení služeb uživatelů používá web Google Analytics, webovou analytickou službu, která neidentifikuje osobně jednotlivé návštěvníky, stejně jako remarketingové pixely Google a Facebook za účelem optimálního cílení reklamy podle zájmů konkrétního uživatele. Zveřejňování informací třetím osobám se neprovádí. Cookies se nepoužívají pro jiné účely než zde uvedené.
 
Výběr tlačítka "rozumím" znamená, že přijímáte podmínky používání souborů cookie SHOP.YANABG.COM .
 
Více informací o souborech cookie naleznete na následujících adresách:
 
Jak Google používá soubory cookie k poskytování lepšího reklamního obsahu – http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
 
Vše, co jste chtěli vědět o lilku – http://www.allaboutcookies.org/
 
Zabezpečené a informované používání internetu – http://www.youronlinechoices.com/bg/