The Bulgarian manufacturer of terry products, bathrobes and sweaters

Právo na reklamaci a vrácení zakoupeného zbožízboží

Právo na reklamaci a vrácení zakoupeného zboží


7.1. Spotřebitel má podle § 50 zákona o ochraně spotřebitele (CPA) právo odmítnout přijaté zboží (z uzavřené kupní smlouvy na dálku) bez udání důvodu, bez zaplacení kompenzace nebo sankce a bez zaplacení jakýchkoli nákladů, s tím. s výjimkou nákladů stanovených v čl. 54, odst. 3 a Čl. 55 občanského zákoníku do 14 dnů ode dne: převzetí zboží spotřebitelem nebo třetí osobou s výjimkou dopravce a spotřebitelem určeného, nebo kdy spotřebitel objednal více zboží jednou objednávkou, které dodáno odděleně, počínaje dnem, kdy spotřebitel nebo třetí strana jiná než dopravce a spotřebitelem určená, převzali poslední zboží.

7.2. Informace o právu na odstoupení od Smlouvy (dodatek 7 k čl. 47 odst. 4 OOP) standardní pokyny pro odstoupení:

Právo odstoupit od smlouvy na dálku nebo mimo obchodní prostory.

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 (čtrnáct) dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou přepravce převzala zboží nebo v případě smlouvy, na jejímž základě si spotřebitel objedná více zboží najednou. objednávka, která se dodávají samostatně: datum, kdy jste Vy nebo vámi jmenovaná třetí strana jiná než dopravce převzali poslední zboží. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám oznámit své jméno, zeměpisnou adresu a telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu, pokud jsou k dispozici, a své rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením, jako je dopis , zaslané poštou, faxem nebo e-mailem. Můžete použít přiložený standardní formulář pro odhlášení, ale není to nutné. Můžete vyplnit a odeslat elektronicky přiložený standardní formulář pro odhlášení nebo jinou jednoznačnou žádost o odstoupení na našich webových stránkách https://shop.yanabg.com. Pokud využijete tuto možnost, obratem vám zašleme na trvalém nosiči – e-mailem zprávu potvrzující přijetí odmítnutí. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí zaslat vaši zprávu ohledně uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Zamítací akce. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, kromě nákladů na dodání, které jste provedli (dodatečné náklady spojené se způsobem dodání, který jste si zvolili, jiný než nejlevnější standardní způsob dodání námi nabízený prostřednictvím kurýrní služby Speedy se rovněž považují za výjimku), a to bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Dlužnou částku vrátíme bankovním převodem poté, co nám poskytnete tři jména a Iban; máme právo pozdržet vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nám neposkytnete důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Očekáváme, že nám zašlete nebo vrátíte zboží bez zbytečného odkladu, ve formě a stavu, v jakém vám bylo námi zasláno, a v každém případě nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odmítnutí této smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zašlete zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty. Musíte nést přímé náklady na vrácení zboží. Jste výhradně odpovědní za snížení hodnoty zboží nebo jeho úplné znehodnocení v důsledku jeho testování a/nebo používání jiným způsobem, než je nezbytné pro zjištění jeho povahy a vlastností.

7.3. Formulář žádosti o uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy na dálku naleznete zde .

7.4. Spotřebitel má právo na odvolání v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Uživatel při uplatnění svého práva na reklamaci předloží zboží v druhu a stavu, v jakém bylo odesláno, jakož i účtenku a/nebo fakturu /pokud byla vystavena/; protokoly, úkony nebo jiné dokumenty prokazující nesoulad zboží s dohodnutým; jakož i další doklady zakládající nárok podle základu a výše. Při nesplnění těchto požadavků není poskytovatel povinen reklamaci spotřebitele vyhovět. Pokud zboží neodpovídá uzavřené kupní smlouvě na dálku, je prodávající povinen uvést je do souladu se smlouvou. Uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou by mělo být provedeno ve lhůtě 1 /jednoho/ měsíce, počínaje dnem podání reklamace spotřebitelem.

7.5. V případě zrušení smlouvy nebo reklamace je uživatel povinen vynaložit úsilí na ochranu zboží až do jeho vrácení dodavateli. Uživatel se zavazuje vynaložit úsilí na vrácení zboží v druhu a stavu, v jakém mu bylo dodavatelem zasláno.

7.6. Zboží s personalizovanými prvky (nápisy, výšivky nebo potisk) je považováno za zakázkovou objednávku a nelze jej vrátit ani vyměnit, s výjimkou případů, kdy je jedním z faktorů nezbytných pro reklamaci narušena integrita nebo kontaminace.

7.7. Veškeré přepravní a případné další náklady na vrácení zboží jdou plně k tíži Uživatele. Dokud Uživatel nevrátí zboží dodavateli, nese riziko náhodné ztráty nebo poškození zcela Uživatel. Uživatel nese náklady na vrácení zboží a hradí je dle příslušných sazebníků, ceníků apod. příslušného kurýra nebo jiných společností, které se rozhodl použít pro vrácení.

7.8. Při vrácení nebo reklamaci produktu jej uživatel zašle zpět na e-mailovou adresu dodavatele: trade@yanabg.euFormulář pro vrácení naleznete zde .Odkaz na stránky Komise pro ochranu spotřebitele zde .Zboží můžete vrátit nebo vyměnit do 14 dnů, pokud splňujete následující podmínky:Zboží není v poškozeném obchodním stavu (nesmí být roztržené, poškrábané, použité, opotřebované, vyprané).

Nepoškozeno kvůli zneužití.

Zachováno původní balení a příslušenství, pokud existuje.

Kurýrní náklady hradí Zákazník.

Zboží se vrací spolu s účtenkou a vyplněným reklamačním listem.Některé zboží nepodléhá reklamaci – např. zboží, u kterého byl zákazník dříve upozorněn na neshodu, dále zboží, u kterého jsou podmínky provozu uvedené na obalu výrobcem. Zboží na zakázku s velikostmi dodanými zákazníkem nelze vrátit, za zaslané velikosti odpovídá Uživatel.Osoba, která je při převzetí zásilky třetí osobou a není jejím hlavním plátcem, nemá nárok na reklamaci. V případě viditelné vady nebo neshody zboží je při převzetí může třetí osoba odmítnout nebo převzít odpovědnost. V případě, že takovou zásilku převezme a své nároky kurýrovi nepředloží, zákazník ztrácí nárok na reklamaci.Shop.yanabg.com přijímá zboží k vrácení pouze prostřednictvím kurýrní společnosti SPIDI.Při dodržení všech výše popsaných podmínek bude po obdržení zboží vrácena částka zaplacená za produkt do 20 dnů bankovním převodem. K tomuto účelu potřebujeme údaje o bankovním účtu (iban), na který bude částka vrácena, a dále jméno Držitele.